MATKA BOŻA ORANTKA

Trzeba, aby właśnie stąd, z Miasta Dawidowego - Betlejem nieustannie rozbrzmiewały błagalne prośby do Boga o dar pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie. Przez Matkę, która wszystko rozumie, wznosimy ufne, błagalne prośby o pojednanie człowieka z Bogiem i z bliźnim, a co za tym idzie o wlanie pokoju w ludzkie serca i rozprzestrzenienie go na całe rodziny, wspólnoty, narody, na cały świat. 

 

 

“Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał” (Łk 2,14).

Tymi właśnie słowami aniołowie obwieścili pasterzom przyjście na świat długo oczekiwanego Mesjasza. Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju (Iz 9,5) i najpiękniejsze Dziecię świata, które zostało nam dane z dziewiczego łona Maryi. Od ponad 2000 tysięcy lat mały zakątek na kuli ziemskiej - Betlejem w Ziemi Świętej - jest znany jako miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa, ale zarazem jest to miejsce wielu cierpień, wynikających z braku sprawiedliwości, stabilizacji i bezpieczeństwa.

Dlatego trzeba, aby właśnie stąd, z Miasta Dawidowego - Betlejem, nieustannie rozbrzmiewały błagalne prośby do Boga o dar pokoju w Ziemi Świętej i na całym świecie. Z tą intencją w naszej wspólnocie, usytuowanej pomiędzy Bazyliką Narodzenia Jezusa Chrystusa i Meczetem Omara, otworzyłyśmy kaplicę modlitwy o pokój. „Gospodarzami” tego miejsca są: Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Któż mógłby być lepszą pośredniczką wyjednywania i rozdawania Bożych łask, niż nasza Matka!

Na potrzeby modlących się w kaplicy, ikonę zwaną „Matka Boża Orantka” albo „Znak” napisał częstochowski kapłan - ks. Bogdan Blajer - proboszcz parafii św. Kazimierza. Najbardziej ewidentnym miejscem na ikonie jest łono Dziewicy, w którym znajduje się jeszcze nienarodzone, ale już błogosławiące i promieniujące światłem Dzieciątko. Ramiona Jezusa są otwarte na znak przyjęcia i błogosławienia ludzkości. Ikona zawiera w sobie połączenie proroctwa Izajasza „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14) z wersetem z Pierwszej Księgi Królewskiej:  „Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta Świątynia, którą zbudowałem” (1Krl 8,27).

Podczas gdy świątynia nie może ogarnąć Boga, Dziewica Maryja, której Bóg uczynił przedziwne rzeczy, staje się mieszkaniem dla Pana całego wszechświata. Theotokos, Boża Rodzicielka, była pierwszą monstrancją, niosącą Źródło naszego Zbawienia i jedności pomiędzy nami. Ikona przywołuje także wzniesione ramiona Mojżesza, który swą wstawienniczą modlitwą wypraszał zwycięstwo dla ludu izraelskiego. Ręce Maryi,  wzniesione do nieba, z dłońmi zwróconymi w górę, wyrażają oczekiwanie na Dar od Boga, Dar, którego Maryja jest całkowicie świadoma. Matka Boża wie jak bardzo cenne jest życie, które nosi w swoim łonie. Oczy Maryi nie są zamknięte ani nawet zwrócone w górę, ale skierowane właśnie na nas. Maryja patrzy słodko na swoje dzieci modlące się u Jej stóp. Przez Matkę, która wszystko rozumie, wznosimy ufne, błagalne prośby o pojednanie człowieka z Bogiem i bliźnim, a co za tym idzie o wlanie pokoju w ludzkie serca i rozprzestrzenianie go na  rodziny, wspólnoty, narody i na cały świat. W tym miejscu, wraz z pielgrzymami, przybywającymi do Betlejem, pragniemy wypraszać u Boga dar pokoju, uczestnicząc w adoracji Najświętszego Sakramentu i Ofierze Mszy św. Wierzymy, że - jak powiedział nasz duchowy patron św. Ojciec Pio:- - „...modlitwa jest najlepszą bronią i kluczem, który otwiera Serce Boga”.

 

S. Małgorzata Maria Marszołek AJC

 

Betlejem  Bened 

orantka